Här presenterar vi sånt som kommer att hända utöver ordinarie schema... håll tillgodo!

Årsmöte 7/4!

Du som medlem kan vara med och påverka din förening - det här är ett bra tillfälle.

Välkommen till årsmöte lördag 7/4 klockan 14.00 i entrén på Friskis&Svettis. Den 24/3 finns våra årsmöteshandlingar i Medlemsservice att låna för dig som vill.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Varje medlem som har betalat medlemsavgiften för samma år har rösträtt. På årsmötet behandlas bland annat styrelsens förslag och medlemmarnas motioner samt bokslut för det senaste året och budgeten för det nya verksamhetsåret. Årsmötet väljer också ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och valberedning.

Dagordning Årsmöte 7 april 2018
1. Fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare
3. Val av två justeringsmän, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet och vilka tillika vara rösträknare
4. Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna
5.Fastställande av dagordning och procedurregler
6.Uppföljning av föregående årsprotokoll
7.Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2017
8.   Framläggande av revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
11.  Fastställande av medlemsavgifter
12. Behandling av och beslut om propositioner
13.  Behandling av och beslut om motioner
14.. Presentation av verksamhetsplan och budget för nuvarande verksamhetsår
15.  Beslut om arvode för revisorer och ev arvode för styrelsen
16.  Beslut om antal ordinarie ledamöter i styrelsen
17. Val av föreningens ordförande, tillika styrelseordförande, för en tid av 1 år
18. Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
19. Val av en revisor jämte suppleant och ev. verksamhetsrevisor för en tid av 1 år
20. Fastställande av valberedningens arbetsordning
21. Val av ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska vara sammankallande
22. Övriga frågor
23. Avslutande av årsmöte